TQF3

องค์ความรู้ที่ได้จากการดำเนินโครงการ ในด้านเนื้อหาสาระของโครงการ คือ แนวทางการจัดทำ มคอ. 3 อย่างถูกต้องและเป็นรูปธรรม กล่าวคือ การแปลงคำอธิบายรายวิชาที่อยู่ในรูปแบบนามธรรมสู่จุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรม (รูปธรรม) ของรายวิชา โดยมีขั้นตอนดังนี้ การแบ่งคำอธิบายออกเป็นกลุ่มๆ ยกคำอธิบายที่แบ่งแล้ว มาเขียนเป็นจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรม โดยเพิ่มคำนำหน้าคำอธิบายรายวิชา เช่น นักศึกษาสามารถอธิบาย นักศึกษาสามารถเขียน นักศึกษาสามารถทำ หรือแม้กระทั่ง นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ เป็นต้น สำหรับการนำคำอธิบายรายวิชาสู่การวางแผนการสอนของแต่ละครั้ง มีแนวทางการดำเนินงานดังนี้ อาจารย์พิจารณาคำอธิบายที่แบ่งเป็นกลุ่ม แล้วกระจายเนื้อหาสู่การสอนให้ครบ 15 ครั้ง ของการเรียนการสอน…