แบบจำลองการเรียนรู้แบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียน The Active Learning Model

บทนำ บทความนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวคิดการออกแบบการเรียนการสอนของอาจารย์ที่มีประสบการณ์การเรียนการสอนให้กับผู้เรียนในยุคดิจิทัลและเป็นการนำเสนอองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านพัฒนาการเรียนการสอนของอาจารย์ภายในมหาวิทยาลัยและระหว่างมหาวิทยาลัย ในการศึกษาของประเทศไทยในยุคปัจจุบัน เป็นยุคสังคมแห่งการเรียนรู้ที่เปิดกว้าง  การพัฒนาประเทศให้ “มั่งคง  มั่นคั่ง  ยั่งยืน ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีข้างหน้าต้องเริ่มที่การพัฒนาคนทุกช่วงวัยให้เป็น1) คนดี ภูมิใจในชาติ 2) เชี่ยวชาญความถนัดของตนและ 3) มีความรับผิดชอบต่อครอบครัวชุมชนสังคมและประเทศชาติ” จากคำกล่าวที่ว่า การศึกษาสร้างคน คนสร้างชาติ ดังนั้นจึงถือว่าเป็นพื้นฐานสำคัญที่คนในประเทศจะต้องมีเพื่อที่จะทำให้สามารถปรับตัวต่อสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป แต่จากการเฝ้าติดตามดูการศึกษาของไทยกลับพบว่าระบบการศึกษาที่เป็นอยู่ในปัจจุบันไม่สามารถที่จะพัฒนาคนให้สนองต่อสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นไปอย่างรวดเร็วได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบการบริหารการศึกษาที่ ที่ไม่มีประสิทธิภาพ ระบบการเรียนรู้ของผู้เรียน  ครู อาจารย์ ที่ยังเป็นการเรียนการสอนแบบท่องจำ ระบบการจัดสรรงบประมาณที่ไม่เพียงพอและงบประมาณที่ได้ไม่ถึงตัวผู้เรียน ความเหลื่อมล้ำในโอกาสทางการศึกษาและปัญหาอื่น…