Scoring Rubrics

องค์ความรู้ที่ได้จากการดำเนินโครงการ ในด้านเนื้อหาสาระของโครงการ สิ่งที่คณะทำงานได้ตระหนักอยู่เสมอ คือ เรื่องการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาที่อาจารย์เป็นผู้ประเมิน โดยเมื่อพิจารณาถึงความหมายของการประเมิน ซึ่งหมายถึง การตัดสินคุณค่า โดยอาศัยการวัดและดุลพินิจ ดังนั้น ในกรณีที่อาจารย์จะตัดสินผลงานของนักศึกษา ว่าดีหรือไม่ดี อย่างไรนั้น ต้องมีการวัดและเกณฑ์ที่ชัดเจน และผู้เรียนต้องทราบเกณฑ์การวัดนั่นๆ ด้วย โครงการนี้ได้เน้นเทคนิคการประเมินแบบ Scoring Rubrics ซึ่งเป็นชุดของเกณฑ์ที่ใช้สำหรับให้คะแนนในการประเมินหรือตัดสินความสำเร็จของผลงานหรือผลการปฏิบัติงาน โดยจะมีลักษณะเป็นระดับคะแนนตั้งแต่ดีเยี่ยมจนมาถึงต่ำสุดคือ ต้องปรับปรุง ข้อดีของการประเมินแบบ Rubrics คือ ทำให้ผู้สอนและผู้เรียนเข้าใจ และทราบการประเมินที่ตรงกัน มีความเที่ยงในการประเมิน สำหรับประเภทของ Rubrics…