โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ก้าวแรกสู่อาจารย์มืออาชีพ” ประจำปี 2560

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ก้าวแรกสู่อาจารย์มืออาชีพ” ประจำปี 2560

Advertisements

สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท.)
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ก้าวแรกสู่อาจารย์มืออาชีพ” รุ่นที่ 24

ตามที่สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) มีกำหนดการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ก้าวแรกสู่อาจารย์มืออาชีพ” เพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เข้ารับอบรมที่จะทำหน้าที่เป็นผู้สอนในสถาบันอุดมศึกษาให้ตระหนักถึงบทบาท และหน้าที่ของความเป็นอาจารย์มืออาชีพตลอดจนสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกทั้งได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เรียนรู้ร่วมกัน รวมถึงระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนการสอนและสร้างความร่วมมือต่อไปในอนาคตซึ่งโครงการดังกล่าวดำเนินการจัดอย่างต่อเนื่องมาแล้วจำนวน 23 รุ่น และกำหนดการจัดการอบรม รุ่นที่ 24 ระหว่างวันที่ 19 – 23 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมโกลเด้น บีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี (รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถดูได้ที่ http://thailandpod.org/)

ในการนี้สมาคมฯ ใคร่ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ก้าวแรกสู่อาจารย์มืออาชีพ” ค่าลงทะเบียนเข้าอบรมตลอดหลักสูตร คนละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
รายละเอียดตามเอกสารแนบ

แสวงหาความรู้ แชร์ประสบการณ์การสอน

ในกิจกรรมค่ายพัฒนาอาจารย์มืออาชีพได้ถามถึงลักษณะความแตกต่างของอาชีพอาจารย์และอาจารย์มืออาชีพ ซึ่งในที่นี้จะขอสรุปลักษณะของอาจารย์มืออาชีพก่อน

ในกิจกรรมค่ายพัฒนาอาจารย์มืออาชีพได้ถามถึงลักษณะความแตกต่างของอาชีพอาจารย์และอาจารย์มืออาชีพ ซึ่งในที่นี้จะขอสรุปลักษณะของอาจารย์มืออาชีพก่อน เนื่องจากตรงกับชื่อค่ายพอดี โดยจะพบว่า “อาจารย์มืออาชีพ” นั้นจะถูกมองในเรื่องของจริยธรรม คุณธรรม และจรรยาบรรณของวิชาชีพ เป็นหลัก และเป็นประเด็นแรกที่ถูกกล่าวถึง หรืออาจเรียกสั้นๆ ว่า “ความเป็นครู” ซึ่งความเป็นครูนั้นจะครอบคลุมทุกๆด้าน ได้แก่ การมีจริยธรรมพื้นฐานของความเป็นมนุษย์และจริยธรรมในการเป็นอาจารย์ การมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ การมีจิตวิญญาญานในวิชาชีพ

ประเด็นรองลงมาของอาจารย์มืออาชีพที่ถูกกล่าวถึงคือ  จะเป็นเรื่องของการสอนหรือการถ่ายทอดความรู้สู่ผู้เรียน ซึ่งการสอนหรือการถ่ายทอดนี้จะต้องมีพื้นฐานของความเป็นครูอยู่ด้วย  กล่าวคือ อาจารย์จะต้องสอนหรือถ่ายทอดความรู้ จริยธรรม คุณธรรม และสิ่งที่ดีงามให้แก่ผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนเป็นคนดีและคนเก่งในเวลาเดียวกัน อาจารย์ต้องมีการสอนที่เป็นขั้นตอน สอนสนุกภายใต้กรอบจริยธรรมและคุณธรรม เป็นต้นแบบที่ดีให้แก่ผู้เรียน เป็น Coach และเป็นผู้สร้างแรงจูงใจให้กับผู้เรียน สำหรับประเด็นสุดท้ายของอาจารย์มืออาชีพในยุคนี้คือ อาจารย์ต้องมีความรู้ความสามารถในด้านนวัตกรรมหรือเทคโนโลยี (IT) ใช้ IT ประกอบการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีที่ถูกต้องและเหมาะสม

สำหรับ “อาชีพอาจารย์” จะถูกมองในมุมของการเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ การสอน การอบรมบ่มนิสัยให้แก่ผู้เรียน เพื่อให้เป็นคนเก่งสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ และเพื่อให้เป็นคนดี มีความรับผิดชอบต่อตนเองและต่อสังคม ประเทศชาติ และประเด็นอื่นๆ ของอาชีพอาจารย์จะถูกกำหนดหรือบัญญัติไว้ตามกฏ ระเบียบของการเป็นอาจารย์หรือที่เรียกว่าพันธกิจของอาจารย์ ได้แก่ พันธกิจการสอน การวิจัย การบริหารงาน การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม ซึ่งในนี้จะรวมถึงการมีจรรยาบรรณในวิชาชีพของอาจารย์

กล่าวโดยสรุป อาชีพอาจารย์และอาจารย์มืออาชีพ มีความเหมือนกันหรือแยกกันไม่ออกเสียด้วยซ้ำ เพียงแต่จะมีความแตกต่างกันในเรื่อง ประเด็นหรือมุมมองที่พูดถึงหรือกล่าวถึงเป็นอันดับแรกเพียงเท่านั้น

ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน
25
60

เปิดประสบการณ์เพื่อพัฒนาสู่อาจารย์มืออาชีพ

องค์ความรู้ที่ได้จากการดำเนินโครงการ ในด้านเนื้อหาสาระของโครงการ ในภาคเช้า ณ สถาบันการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้เทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning

องค์ความรู้ที่ได้จากการดำเนินโครงการ ในด้านเนื้อหาสาระของโครงการ ในภาคเช้า ณ สถาบันการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้เทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning โดยในระหว่างการฟังบรรยายจากผู้อำนวยการสถาบันฯ ซึ่งประกอบด้วยการบรยาย แล้วติดตามผลการบรรยายด้วยข้อคำถามแบบเลือกตอบ โดยนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยตรวจ และวิเคราะห์ผลการประเมิน ซึ่งทำให้คณาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้กิจกรรมแบบ Active Learning เพื่อนำมาเป็นโมเดลในการปรับใช้ในการเรียนการสอน นอกจากนี้ ยังได้ร่วมทำกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice: CoP) ผ่านกิจกรรมต่อของเล่น (รูปเป็ดให้ได้จำนวนมากที่สุด) ซึ่งจะสะท้อนความคิดในการปฏิบัติ เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองของอาจารย์แต่ละท่าน โดยผ่านกระบวนการดำเนินงานที่เป็นระบบ คือ มีผู้ดำเนินการ มีผู้จดบันทึก และนำไปสู่ข้อสรุปในการพัฒนาในขั้นต่อไป

ในส่วนของกิจกรรมในภาคบ่าย ณ ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ชมผลงานของศูนย์ฯ ด้านการสร้างสื่อการสอน 3 มิติ ที่ทำให้ผู้เรียนได้เห็นภาพของการเรียนการสอนที่ชัดเจนมากขึ้น รวมทั้ง ยังได้รับฟังการบรรยายการจัดการเรียนการสอนแบบสอดแทรกคุณธรรม ที่ต้องอาศัยการสอนแบบเน้นย้ำหลายครั้ง ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจและตระหนักในคุณธรรมประสบการณ์เพื่อพัฒ

 ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน
2558

Effective Classroom Management

จากการดำเนินโครงการการจัดการชั้นเรียนอย่างครูมืออาชีพเพื่อสร้างบรรยากาศการเรียนรู้เชิงบวก พบองค์ความรู้ที่ได้จากการดำเนินโครงการ ในด้านเนื้อหาสาระของโครงการ ซึ่งสามารถสรุปแนวคิดจากการดำเนิน

จากการดำเนินโครงการการจัดการชั้นเรียนอย่างครูมืออาชีพเพื่อสร้างบรรยากาศการเรียนรู้เชิงบวก พบองค์ความรู้ที่ได้จากการดำเนินโครงการ ในด้านเนื้อหาสาระของโครงการ ซึ่งสามารถสรุปแนวคิดจากการดำเนินโครงได้ 2 ประเด็น กล่าวคือ

แนวคิดที่ 1 แนวคิดการแสดงออกของครูในลักษณะต่างๆ กล่าวคือ การแสดงออกของครู ประกอบด้วยครู 3 ลักษณะ ได้แก่
1) ครูแบบก้าวร้าว (Aggressive) ซึ่งการแสดงออกของครูแบบก้าวร้าวนั้นจะสะท้อนให้เห็นว่าครูให้เกียรติตนเอง แต่ไม่ให้เกียรติผู้อื่นหรือผู้เรียน
2) ครูแบบยอม/หยวน (Passive) สะท้อนให้เห็นว่าครูให้เกียรติผู้อื่นหรือผู้เรียน แต่ครูกลับไม่ให้เกียรติตนเอง
3) ครูแบบสร้างสรรค์ (Assertive) เป็นครูประเภทสุดท้ายที่สะท้อนการให้เกียรติทั้งตนเองและผู้อื่นหรือผู้เรียน ซึ่งครูแบบสร้างสรรค์นี้จะเป็นครูที่มีการจัดการกับผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม

แนวคิดที่ 2 แนวคิดของครูในการสร้างคน โดยครูต้องเป็นผู้ที่สามารถสร้างความรู้สึกที่ดีต่อตนเองของผู้เรียนได้ โดยผ่านคำพูด สีหน้า ท่าทาง ซึ่ง สิ่งเหล่านี้จะเปลี่ยนมุมมองที่ผู้เรียนมองตนเองดีขึ้นได้

ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน
2558