Tag Archives: Problem-Based Learning

การพัฒนาผลงานออกแบบโดยการประยุกต์เทคนิค วิธีการจัดปัญหาเป็นฐานร่วมกับการประเมินผล โดยการสร้างรูบิคสกอร์ สำหรับนักศึกษารายวิชา ARC435 การออกแบบสถาปัตยกรรมขั้นสูง 1

การจัดการเรียนการสอนทางด้านสถาปัตยกรรมที่อิงอยู่กับมาตรฐานของหลักสูตร และมาตราฐานทางด้านการประกอบวิชาชีพสถาปัตกรรมควบคุม ซึ่งเน้นถึงทักษะในการพัฒนาแนวความคิดอย่างเป็นระบบ

Read more