มุมมองที่ได้รับจากการศึกษาดูงาน โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา

"ความรู้ไม่ใช่สิ่งสำคัญเท่ากับกระบวนการเรียนรู้ โดยมีวิถีที่ชัดเจน" แนวคิด วิถีของโรงเรียนกบนอกกะลา คือ ไม่ใช้แบบเรียน และไม่มีการสอบ ใช้ประเมินตามสภาพจริง แต่ใช้การกระตุ้น และให้เครื่องมือในการแสวงหาความรู้ ไม่มีการจัดอับดับผู้เรียน ให้เปรียบเทียบกับตัวเอง ชี้นำตนเองได้ กล้าที่จะเลือก สร้างการเรียนรู้ให้กับทุกคน ปรับโครงสร้างตารางเรียน เป็นแบบบูรณาการ ไม่แยกเป็นวิชา ๆ Outcome แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ปัญญาภายนอก ทักษะในอนาคต อ่านออกอย่างลึกซึ้ง มีทักษะการคิดคำนวณ ปัญญภายใน  รู้ตัว…