ICT for Flipped Classroom

จากการดำเนินโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างห้องเรียนกลับทาง องค์ความรู้ที่ได้จากการดำเนินโครงการ ในด้านเนื้อหาสาระ คือ Flipped Classroom หรือ การจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับทาง เกิดจากแนวคิดที่ว่าการให้เวลาที่มีคุณค่าแก่นักเรียน ใช้เวลาเพื่อแปลงเนื้อหาการเรียนรู้เป็นกิจกรรมใดๆ เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาให้กับผู้เรียน โดยผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงเข้ากับชีวิตจริง เหตุการณ์จริง และเกิดการเรียนรู้ได้จริง โดยมีครูคอยให้การช่วยเหลือ แนะนำในการแสดงหาความรู้ หรือเรียนรู้ จากแนวคิดดังกล่าวจึงนำมาสู่การกลับทางการเรียนรู้ ซึ่งขั้นตอนของห้องเรียนกลับทาง สามารถแบ่งได้เป็น 2 ช่วง คือ นอกชั้นเรียน และในชั้นเรียน กล่าวคือ ช่วงเวลานอกชั้นเรียนเป็นช่วงที่ครูจะให้นักเรียนเรียนรู้เนื้อหาจากวีดีทัศน์ที่กำหนดไว้ให้ โดยการดูวีดีทัศน์ และครูต้องสร้างทักษะการดูวีดีทัศน์ที่ถูกวิธีแก่ผู้เรียนด้วย ในชั้นเรียน…