การใช้เครือข่ายสังคมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยโครงงาน

“คน” เป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักของการพัฒนาประเทศเพื่อมุ่งสู่ Thailand 4.0 “การปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนรู้ มุ่งพัฒนาทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์  จึงจำเป็นสำหรับการสร้าง “คนไทยยุค 4.0” ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีทักษะเพื่อสร้างนวัตกรรม” (กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา, 2560) สถาบันการศึกษาจึงมีบทบาทสำคัญต่อการสร้างคนไทยยุค 4.0 ด้วยการจัดการเรียนการสอนภายใต้กรอบการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง สร้างการมีส่วนร่วมของผู้เรียน ผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ทำให้ผู้เรียนสามารถบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เป็นองค์ความรู้ใหม่ได้ “การเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) คือรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Student-centered)  มีกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย เพื่อกระตุ้นและจูงใจให้ผู้เรียนเกิดความสนใจใฝ่เรียนรู้ ด้วยการลงมือปฏิบัติ ทำให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะทางการคิดวิเคราะห์…