Tag Archives: Instructional Design

เรื่องเล่าจาก BCS118 : Google Calendar กับตารางคุมสอบ

เพิ่งจะผ่านพ้นช่วงเวลาคุมสอบกันไปนะคะ ช่วงเวลานี้คำทักทายของเรานอกจากคำว่า “กินข้าวรึยัง” ก็จะมีเพิ่มว่า “ห้องไหน???”

Read more

TQF3

องค์ความรู้ที่ได้จากการดำเนินโครงการ ในด้านเนื้อหาสาระของโครงการ คือ แนวทางการจัดทำ มคอ. 3 อย่างถูกต้องและเป็นรูปธรรม กล่าวคือ การแปลงคำอธิบายรายวิชาที่อยู่ในรูปแบบนามธรรมสู่จุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรม (รูปธรรม) ของรายวิชา

Read more