ความสำคัญของอาชีพนักวิเคราะห์ธุรกิจ ในยุค Thailand 4.0

เมื่อวันพุธที่ 6 กันยายน พ.ศ.2560 ที่ผ่านมา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้ร่วมกันจัดเสวนาพิเศษ Teck Talk ในรายวิชา BUS200, CSC200 และ CSE200 บัณฑิตในอุดมคติ ให้ความรู้กับนักศึกษา เรื่อง "ความสำคัญของอาชีพนักวิเคราะห์ธุรกิจ (Business Analyst: BA) ยุด Thailand 4.0" โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร คือ ดร.สุขสวัสดี ณัฎฐาวุฒิสิทธิ์ ผู้อำนวยการหลักสูตร…