Tag Archives: iBook

iBooks สื่อใหม่สำหรับนักศึกษายุคดิจิทัล

องค์ความรู้ที่ได้จากการดำเนินโครงการ ในด้านเนื้อหาสาระของโครงการ คือ ทักษะการสร้างสื่อการสอนในรูปแบบของ iBooks โดยทักษะดังกล่าวนี้ ไม่ใช่เพียงทักษะด้านการใช้อุปกรณ์ Mac เท่านั้น

Read more