iBooks สื่อใหม่สำหรับนักศึกษายุคดิจิทัล

องค์ความรู้ที่ได้จากการดำเนินโครงการ ในด้านเนื้อหาสาระของโครงการ คือ ทักษะการสร้างสื่อการสอนในรูปแบบของ iBooks โดยทักษะดังกล่าวนี้ ไม่ใช่เพียงทักษะด้านการใช้อุปกรณ์ Mac เท่านั้น แต่เป็นทักษะในการวางแผนการสร้างสื่อการสอน การเตรียมเนื้อหาของแต่ละบท การวางโครงของหนังสือ ตั้งแต่ปก เกริ่นนำ จนหน้าสุดท้ายของหนังสือ ทั้งนี้ นอกจากการวางแผนแล้ว ยังต้องมีการกำหนดรูปแบบหรือลักษณะที่จะช่วยสร้างการเรียนรู้หรือกระตุ้นความสนใจของผู้เรียนด้วยรูปแบบต่างๆ เช่น การใส่วีดีโอ อัลบั้มรูป ไฟล์นำเสนอ และอื่นๆ ซึ่งรูปนั้นๆ ต้องมีความเหมาะสมกับเนื้อหา ประเด็นที่สอง คือ ทักษะการใช้อุปกรณ์ Mac ซึ่ง…