การศึกษาเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ รายวิชา LSM321 ด้วยวิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านกับวิธีการสอนแบบบรรยาย

บทนำ การเรียนการสอนแบบ Lecture based ที่เรียนกันในมหาวิทยาลัยโดยทั่วไปนั้นมีการค้นพบว่าระดับการเรียนรู้ของนักศึกษาที่ได้จากวิธีการบรรยายในห้องเรียนนั้นต่ำ คือประมาณ 5 % หมายความว่าอาจารย์สอนไป 100 % นักศึกษาได้ความรู้ติดตัวไป 5 % ในขณะที่การอ่านหนังสือด้วยตนเองที่บ้าน (นอกเวลาเรียน) ของนักศึกษาเกิดการเรียนรู้ประมาณ 10 % ตาม Learning Pyramid ของ National Training Laboratories Bethel, Maine การดูโทรทัศน์ การฟังวิทยุ…