Tag Archives: Explicit Knowledge

แสวงหาความรู้ แชร์ประสบการณ์การสอน

ในกิจกรรมค่ายพัฒนาอาจารย์มืออาชีพได้ถามถึงลักษณะความแตกต่างของอาชีพอาจารย์และอาจารย์มืออาชีพ ซึ่งในที่นี้จะขอสรุปลักษณะของอาจารย์มืออาชีพก่อน

Read more

iBooks สื่อใหม่สำหรับนักศึกษายุคดิจิทัล

องค์ความรู้ที่ได้จากการดำเนินโครงการ ในด้านเนื้อหาสาระของโครงการ คือ ทักษะการสร้างสื่อการสอนในรูปแบบของ iBooks โดยทักษะดังกล่าวนี้ ไม่ใช่เพียงทักษะด้านการใช้อุปกรณ์ Mac เท่านั้น

Read more

เปิดประสบการณ์เพื่อพัฒนาสู่อาจารย์มืออาชีพ

องค์ความรู้ที่ได้จากการดำเนินโครงการ ในด้านเนื้อหาสาระของโครงการ ในภาคเช้า ณ สถาบันการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้เทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning

Read more