แสวงหาความรู้ แชร์ประสบการณ์การสอน

ในกิจกรรมค่ายพัฒนาอาจารย์มืออาชีพได้ถามถึงลักษณะความแตกต่างของอาชีพอาจารย์และอาจารย์มืออาชีพ ซึ่งในที่นี้จะขอสรุปลักษณะของอาจารย์มืออาชีพก่อน เนื่องจากตรงกับชื่อค่ายพอดี โดยจะพบว่า “อาจารย์มืออาชีพ” นั้นจะถูกมองในเรื่องของจริยธรรม คุณธรรม และจรรยาบรรณของวิชาชีพ เป็นหลัก และเป็นประเด็นแรกที่ถูกกล่าวถึง หรืออาจเรียกสั้นๆ ว่า “ความเป็นครู” ซึ่งความเป็นครูนั้นจะครอบคลุมทุกๆด้าน ได้แก่ การมีจริยธรรมพื้นฐานของความเป็นมนุษย์และจริยธรรมในการเป็นอาจารย์ การมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ การมีจิตวิญญาญานในวิชาชีพ ประเด็นรองลงมาของอาจารย์มืออาชีพที่ถูกกล่าวถึงคือ  จะเป็นเรื่องของการสอนหรือการถ่ายทอดความรู้สู่ผู้เรียน ซึ่งการสอนหรือการถ่ายทอดนี้จะต้องมีพื้นฐานของความเป็นครูอยู่ด้วย  กล่าวคือ อาจารย์จะต้องสอนหรือถ่ายทอดความรู้ จริยธรรม คุณธรรม และสิ่งที่ดีงามให้แก่ผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนเป็นคนดีและคนเก่งในเวลาเดียวกัน อาจารย์ต้องมีการสอนที่เป็นขั้นตอน สอนสนุกภายใต้กรอบจริยธรรมและคุณธรรม เป็นต้นแบบที่ดีให้แก่ผู้เรียน เป็น…