การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ สำหรับการสอน Active Learning ในวิชา ECO113

ในปัจจุบันการเรียนรู้แบบ Active Learning ได้เข้ามามีบทบาทในการเรียนการสอนมากขึ้น เนื่องจากการเรียนการสอนดังกล่าวจะทำให้ผู้เรียนได้เข้ามามีบทบาทมากขึ้น แทนการรับฟังการถ่ายทอดจากครูผู้สอนเพียงอย่างเดียว ซึ่งการเรียนในลักษณะนี้ผู้เรียนจะได้ลงมือกระทำในกิจกรรมในการเรียนการสอนมากขึ้น  อาทิ   การเรียนรู้ผ่านการวิเคราะห์ สังเคราะห์ จากกรณีศึกษามากขึ้น   การเรียนรู้จากบทเรียนในลักษณะการเรียนจากบทเรียนในระบบออนไลน์ (e-learning ) เป็นต้น ในระบบการเรียนการสอนในระบบออนไลน์  เป็นวิธีการที่ได้รับความนิยมมากวิธีหนึ่งของการเรียนแบบ Active Learning เนื่องจากการเรียนการสอนในระบบดังกล่าวค่อนข้าง จะเป็นวิธีการที่สะดวก และมีประโยชน์สำหรับผู้เรียนค่อนข้างมาก เพราะสามารถทำการศึกษาได้ทุกที่และทุกเวลา   (ถ้าหากมีเครือข่ายของระบบอินเทอร์เน็ต) สำหรับในบทความนี้เราจะใช้วิธีการบรรยายโดยการใช้วิธีการเชิงระบบเข้ามาดำเนินการพิจารณาในการบรรยายควบคู่ไปด้วย  ทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางตัวอย่าง สำหรับการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาอื่น ๆ ได้ดังนี้  ซึ่งจะแสดงให้เห็นเป็นลำดับขั้นตอนได้ดังนี้…