เปิดประสบการณ์เพื่อพัฒนาสู่อาจารย์มืออาชีพ

องค์ความรู้ที่ได้จากการดำเนินโครงการ ในด้านเนื้อหาสาระของโครงการ ในภาคเช้า ณ สถาบันการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้เทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning โดยในระหว่างการฟังบรรยายจากผู้อำนวยการสถาบันฯ ซึ่งประกอบด้วยการบรยาย แล้วติดตามผลการบรรยายด้วยข้อคำถามแบบเลือกตอบ โดยนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยตรวจ และวิเคราะห์ผลการประเมิน ซึ่งทำให้คณาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้กิจกรรมแบบ Active Learning เพื่อนำมาเป็นโมเดลในการปรับใช้ในการเรียนการสอน นอกจากนี้ ยังได้ร่วมทำกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice: CoP) ผ่านกิจกรรมต่อของเล่น (รูปเป็ดให้ได้จำนวนมากที่สุด) ซึ่งจะสะท้อนความคิดในการปฏิบัติ เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองของอาจารย์แต่ละท่าน โดยผ่านกระบวนการดำเนินงานที่เป็นระบบ คือ…