Tag Archives: Community of Practice

เปิดประสบการณ์เพื่อพัฒนาสู่อาจารย์มืออาชีพ

องค์ความรู้ที่ได้จากการดำเนินโครงการ ในด้านเนื้อหาสาระของโครงการ ในภาคเช้า ณ สถาบันการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้เทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning

Read more