การออกแบบบทเรียน MOOCs เพื่อการเรียนการสอนวิชาเครื่องมือ Cloud-Based ศตวรรษ 21 เพื่อชีวิตประจำวัน

ด้วยความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี ผู้สอนต้องออกแบบการเรียน   การสอนให้เปิดกว้าง รองรับการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา ผู้เรียนมีความต้องการเปลี่ยนไปตามยุค ที่สำคัญความสนใจของผู้เรียนศตวรรษที่ 21 ต่อบทเรียน หรือระหว่างการเรียนนั้นเฉลี่ยอยู่ที่ 20 -30 นาทีเท่านั้น ที่จะทำความเข้าใจเนื้อหา โดยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยศรีปทุม เข้าร่วมโครงการระบบการศึกษาแบบเปิดแห่งชาติ (Thai Massive Open Online Course: Thai MOOC) เป็นหนึ่งในสถาบัน อุดมศึกษาแรก ๆ ของประเทศที่ดำเนินการสอนออนไลน์ แบบคุณภาพสูง…