การใช้ Plickers เพื่อดึงสติกับความสนใจ

ความเดิมตอนที่แล้วผมได้นำเสนอการใช้ Plickers เพื่อทบทวนเนื้อหารวมๆก่อนทำการทดสอบกลางภาค ผลที่ได้ออกมาค่อนข้างดีในการทำให้นักศึกษาทั้งหมดมีส่วนร่วมและตอบคำถาม ครั้งนี้ขอนำเสนอวิธีการใช้ Prickers เพื่อดึงสติกับความสนใจครับ โดยผมใช้กับเนื้อหาเรื่องสายส่งสัญญาณและการแพร่กระจายคลื่น (Transmission line and Wave Propagation) ในรายวิชาหลักการสื่อสาร จากความในหนังสือ อัธยาตมวิทยา ของขุนจรัสชวนะพันธ์ ที่มีท่อนหนึ่งกล่าวว่า จิตร์ใจของคน บางทีก็มีอาการอย่างที่เรียกว่า สติเผลอ หรือ เผลอสติ เช่น เห็น แต่ไม่ได้สังเกต ได้ยิน แต่ไม่เข้าใจ และได้สัมผัส แต่ไม่รู้สึก…