โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ก้าวแรกสู่อาจารย์มืออาชีพ” ประจำปี 2560

สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท.) ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ก้าวแรกสู่อาจารย์มืออาชีพ” รุ่นที่ 24 ตามที่สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) มีกำหนดการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ก้าวแรกสู่อาจารย์มืออาชีพ” เพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เข้ารับอบรมที่จะทำหน้าที่เป็นผู้สอนในสถาบันอุดมศึกษาให้ตระหนักถึงบทบาท และหน้าที่ของความเป็นอาจารย์มืออาชีพตลอดจนสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกทั้งได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เรียนรู้ร่วมกัน รวมถึงระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนการสอนและสร้างความร่วมมือต่อไปในอนาคตซึ่งโครงการดังกล่าวดำเนินการจัดอย่างต่อเนื่องมาแล้วจำนวน 23 รุ่น และกำหนดการจัดการอบรม รุ่นที่ 24 ระหว่างวันที่ 19 – 23 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมโกลเด้น บีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี…