Tag Archives: เทคนิคการสอน

เรื่องเล่าจาก BCS118 : Google Calendar กับตารางคุมสอบ

เพิ่งจะผ่านพ้นช่วงเวลาคุมสอบกันไปนะคะ ช่วงเวลานี้คำทักทายของเรานอกจากคำว่า “กินข้าวรึยัง” ก็จะมีเพิ่มว่า “ห้องไหน???”

Read more

การใช้ Plickers เพื่อดึงสติกับความสนใจ

ความเดิมตอนที่แล้วผมได้นำเสนอการใช้ Plickers เพื่อทบทวนเนื้อหารวมๆก่อนทำการทดสอบกลางภาค ผลที่ได้ออกมาค่อนข้างดีในการทำให้นักศึกษาทั้งหมดมีส่วนร่วมและตอบคำถาม

Read more

Plickers กับการทดสอบความพร้อมก่อนสอบกลางภาค

Plickers.com เป็นบริการเพื่อการศึกษาที่ผมได้รับการแนะนำจาก ดร.วรสรวง ดวงจินดา ผู้อำนวยการสำนักการจัดการศึกษาออนไลน์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่แนะนำผ่าน รองศาสตราจารย์ ดร.กีรติ ชยะกุลคีรี มา ต้องขอบคุณมาก ๆ ครับ

Read more

Scoring Rubrics

องค์ความรู้ที่ได้จากการดำเนินโครงการ ในด้านเนื้อหาสาระของโครงการ สิ่งที่คณะทำงานได้ตระหนักอยู่เสมอ คือ เรื่องการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาที่อาจารย์เป็นผู้ประเมิน โดยเมื่อพิจารณาถึงความหมายของการ

Read more

ICT for Flipped Classroom

จากการดำเนินโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างห้องเรียนกลับทาง องค์ความรู้ที่ได้จากการดำเนินโครงการ ในด้านเนื้อหาสาระ คือ Flipped Classroom

Read more