การใช้ Plickers กับการประเมินผลการเรียนรู้ทันที ในห้องเรียนกลับทางและเรียนให้รู้จริง

การดำเนินกิจกรรมต่างๆเพื่อเสริมในชั้นเรียน ทั้งการทำโครงงานหรือกิจกรรมสาธิตต่างๆ สามารถดึงดูดความสนใจของผู้เรียนได้ การเสริมกิจกรรมต่างๆเพิ่มเข้าสู่ชั้นเรียนโดยมีเนื้อหาการเรียนรู้เท่าเดิม ระยะเวลาการเรียนในชั้นเรียนในแต่ละภาคการศึกษาก็มีเท่าเดิม จึงส่งผลให้เกิดภาระการเรียนรู้ และการรับผิดชอบที่หนักมากแก่ผู้เรียนที่จะต้องแบ่งเวลามาเรียนรู้และทำโครงงานหรือกิจกรรม ซึ่งเป็นผลให้ผู้เรียนส่วนหนึ่งที่เรียนรู้ได้ช้ากว่าเพื่อนๆในชั้นไม่สามารถตามการเรียนได้ทัน ผู้รับผิดชอบการสอนก็ต้องจัดการสอนตามกำหนดการสอนที่ได้เตรียมไว้ รวมถึงต้องสอดแทรกกิจกรรมต่างๆเสริมอยู่เป็นระยะ ด้วยสาเหตุเหล่านี้จึงไม่สามารถปรับเปลี่ยนกำหนดการสอนเพื่อรอผู้เรียนบางส่วนได้ ซึ่งหากจัดการเรียนการสอนในรูปแบบเดิมที่เน้นการสอนทฤษฎี และวิธีการคำนวณเป็นหลัก พร้อมทั้งเสริมกิจกรรมและการสาธิต จะส่งผลให้การเรียนรู้จะไม่สัมฤทธิผลแก่ผู้เรียนกลุ่มที่เรียนรู้ได้ช้ากว่าเพื่อนๆในชั้นเรียน การนำเทคนิคการสอนด้วยห้องเรียนกลับทางจึงสามารถพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนรู้ในชั้นเรียนที่มีการแทรกเสริมกิจกรรมได้ และในส่วนกิจกรรมในชั้นเรียนที่เป็นการถามตอบความเข้าใจเนื้อหาการเรียนรู้ การใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีจะสามารถช่วยประเมินผลการเรียนรู้ได้ทันทีซึ่งจะสามารถนำมาใช้กับเทคนิคการเรียนให้รู้จริงได้ การเรียนรู้ด้วยเทคนิคห้องเรียนกลับทาง เทคนิคห้องเรียนกลับทางเกิดขึ้นจากแนวคิดของครูสองท่านที่รัฐห่างไกล ในประเทศสหรัฐอเมริกา คือ Jonathan Bergman และ Aaron Sams และได้เขียนหนังสือเพื่อถ่ายทอดเทคนิคและแนวทางชื่อหนังสือ Flip Your…