Tag Archives: รูปแบบการสอน

การใช้ Plickers เพื่อดึงสติกับความสนใจ

ความเดิมตอนที่แล้วผมได้นำเสนอการใช้ Plickers เพื่อทบทวนเนื้อหารวมๆก่อนทำการทดสอบกลางภาค ผลที่ได้ออกมาค่อนข้างดีในการทำให้นักศึกษาทั้งหมดมีส่วนร่วมและตอบคำถาม

Read more

Plickers กับการทดสอบความพร้อมก่อนสอบกลางภาค

Plickers.com เป็นบริการเพื่อการศึกษาที่ผมได้รับการแนะนำจาก ดร.วรสรวง ดวงจินดา ผู้อำนวยการสำนักการจัดการศึกษาออนไลน์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่แนะนำผ่าน รองศาสตราจารย์ ดร.กีรติ ชยะกุลคีรี มา ต้องขอบคุณมาก ๆ ครับ

Read more