Tag Archives: การเรียนรู้แบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียน

แบบจำลองการเรียนรู้แบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียน The Active Learning Model

บทความนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวคิดการออกแบบการเรียนการสอนของอาจารย์ที่มีประสบการณ์การเรียนการสอนให้กับผู้เรียนในยุคดิจิทัล

Read more