การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 12 ประจำปี 2560 (SPUCON2017)

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 12 ประจำปี 2560

Advertisements

ขอเชิญลงทะเบียน Online เข้าร่วม SPUCON2017 และ/หรือนำเสนอบทความวิจัย (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) ได้ที่ http://spucon.spu.ac.th ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 12 ประจำปี 2560 เรื่อง “ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”
The 12th National and International Sripatum University Conference (SPUCON2017): Research and Innovations for Sustainable Development

วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2560 (14 December 2017)
ณ ห้อง Auditorium 1-2 ชั้น 14 อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน เวลา 8.30-16.30 น.

SPUCON2017.jpg

ขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย โทร. 0-2579-1111 ต่อ 1331, 1252, 1155 หรืออีเมล์ spucon2017@gmail.com

การประชุมวิชาการ สออ. ประเทศไทย ครั้งที่ 39

ด้วย สมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมศึกษาแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประจำประเทศไทย

ด้วย สมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมศึกษาแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประจำประเทศไทย (สออ.ประเทศไทย) ร่วมกับมหาวิทยาลัยพะเยา กำหนดจัดให้มีการประชุมทางวิชาการ สออ.ประเทศไทย ครั้งที่ 39 (The 39th Inter-University Conference) เรื่อง “Better Life Expectancy Through Education, Research and Innovation” ในวันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2560 เวลา 09.00 – 17.30 น. ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม หรือดาวน์โหลดเอกสาร ได้ที่ http://www.asaihlth.in.th

สออ.2.jpg

 

ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการ

ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสถาปัตยกรรมศาสตร์

 

ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 8

  • สมัครและเปิดรับบทความ (Full Paper) วันที่ 20 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2560
  • ประกาศผลบทความและโปสเตอร์ที่ได้รับการคัดเลือกและนำเสนอ ในวันที่ 27 มิถุนายน 2560
  • วันสุดท้ายของการส่งบทความฉบับสมบูรณ์และต้นฉบับโปสเตอร์ ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2560
  • ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2560

รายละเอียดเพิ่มเติม: http://estacon2017.neu.ac.th