สรุป ทปอ. แถลงข่าวประกาศผล Admissions 60

วันนี้ ( 15 มิ.ย.)  ที่สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สมาคม ทปอ.) แถลงข่าวประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาด้วยระบบกลางการรับนิสิตนักศึกษา หรือแอดมิชชันกลางประจำปี 2560  โดยมี ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กล่าวว่า สมาคมทปอ.พร้อมประกาศผลการคัดเลือกแอดมิชชันอย่างเป็นทางการในวันที่ 15 มิ.ย. นี้ เวลา 18.00 น.เป็นต้นไป ทางเว็บไซต์ของสมาคมทปอ. https://a.cupt.net และทางเว็บไซต์ที่ร่วมประกาศผล จำนวน 11…