นักศึกษา IT สู่การเป็น Agri Tech Start Up เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคง และยั่งยืนทางอาหาร

เมื่อวันพุธที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2560 ที่ผ่านมา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้ร่วมกันจัดเสวนาพิเศษ Teck Talk #7 ในรายวิชา BUS200, CSC200 และ CSE200 บัณฑิตในอุดมคติ ให้ความรู้กับนักศึกษา หัวข้อ “นักศึกษา IT สู่การเป็น Agri Tech StartUp เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคง และยั่งยืนทางอาหาร” โดย คุณอานนท์ บุณยประเวศ…