About

“บล็อกการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียน
การสอน ของอาจารย์ในระดับอุดมศึกษา และเพื่อให้อาจารย์ สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้ประโยชน์จากบล็อกการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอนนี้”

Advertisements