TLC SPU เคาะประตูบ้าน คณะนิติศาสตร์

7 มีนาคม 2561 #TLC เข้าพบผู้บริหาร คณาจารย์คณะนิติศาสตร์โครงการ #เคาะประตูบ้าน เพื่อรับทราบปัญหาในการจัดการเรียนการสอน และหาแนวทางในการแก้ปัญหาร่วมกัน

คณะนิติศาสตร์ใช้การประเมินผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานเดียวกับนิติศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ โดยการสอบปลายภาคเรียน 100%  มีการใช้กลยุทธ์ Family LAW ในการติดตามให้คำปรึกษา ผู้เรียน หลากหลายช่องทาง รวมถึงนำSocial Media มาสื่อสารกับผู้เรียน และใช้เทคนิคเพิ่มความใกล้ชิดกับผู้เรียนที่มีคุณลักษณะที่แตกต่างกัน กระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียนมากขึ้น

คณะนิติศาสตร์ จัดกิจกรรมพัฒนาผลการเรียนรู้ของผู้เรียนเพื่อให้สามารถสำเร็จการศึกษาได้ตามแผนที่วางไว้

#มุ่งพัฒนาอาจารย์สู่อาจารย์มืออาชีพ #AcademicsSPU #SPUPROUD

 

Advertisements