TLC SPU เคาะประตูบ้าน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 ทีมงาน TLC เข้าพบปะคณาจารย์วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เพื่อร่วมระดมความคิดในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน โดยใช้แนวคิดการสร้าง Digital Classroom  และการนำ Board Game ประยุกต์ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียนในปัจจุบัน ทั้งนี้ คุณนพพร เทพสิทธา คณบดีกิตติคุณ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน กล่าวว่า Logistics เน้น Digital, Innovation และ Features อีกทั้งมุ่งสร้างความเชี่ยวชาญ ที่โดดเด่นให้แก่…