โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวัดและการประเมินผลตามกรอบมาตรฐาน TQF

tqf-thaiPOD.PNG

1. หลักการและเหตุผล

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ (Thailand Qualification Framework, TQF).ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการและแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตรและการจัด การเรียนการสอน โดยมุ่งเน้นมาตรฐานผลการเรียนรู้ (learning outcomes) ของผู้เรียนอย่างน้อย 5 ด้าน คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ ความรับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี เพื่อให้คุณภาพ ของบัณฑิตที่ผลิตในสาขาหรือสาขาวิชาของระดับคุณวุฒิเดียวกันของสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งมีมาตรฐาน ที่เทียบเคียงกันได้ทั้งในระดับชาติและระดับสากล

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติจึงเป็นเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิเชิงคุณภาพ เพื่อ สร้างบัณฑิตที่มีการพัฒนาการโดยเน้นการเปลี่ยนแปลงในตัวผู้เรียนทั้ง 5 ด้านดังที่กล่าวมา ซึ่งเป็นผลมาจาก การเรียนรู้นับแต่วันที่เข้ารับการศึกษาจนถึงวันที่จบการศึกษา เป็นการอุดมศึกษาเชิงผลลัพธ์ (Outcome) ที่ต้องมีการพิสูจน์ทราบ สร้างความแน่ใจ (ensure) ว่าการเรียนรู้เกิดขึ้นจริง โดยมีการประกันคุณภาพ ภายในระดับหลักสูตรในการติดตามตรวจสอบ หาความเชื่อมโยงระหว่างวัตถุประสงค์ของหลักสูตร การกำหนด ผลการเรียนรู้และการกำหนดรายวิชาว่ามีความสัมพันธ์กับอัตราการได้งานทำ ให้ผู้เรียนได้มีคุณภาพ เป็นที่พึงพอใจของผู้จ้างงานและสังคม ซึ่งสิ่งเหล่านี้ต้องอาศัยความรู้และความเข้าใจในการวัดและ การประเมินผลที่ถูกต้อง

เพื่อเป็นการส่งเสริมสถาบันอุดมศึกษาให้สามารถดำเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กร ระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) จึงร่วมกับมหาวิทยาลัยสยาม จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวัดและการประเมินผลตามกรอบมาตรฐาน TQF ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้คณาจารย์ระดับอุดมศึกษา ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำไปใช้กับการเรียนการสอนในรายวิชาและหลักสูตรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อไป

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อให้คณาจารย์มีความรู้และความเข้าใจแนวคิด หลักการวัดและการประเมินผล ตามกรอบ มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

2.2 เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดและ การประเมินผลตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

3. กิจกรรมการดำเนินงาน/แผนการดำเนินงาน

ScreenHunter_1273 Dec. 14 09.10

4. ผู้เข้าร่วมโครงการ

กลุ่มเป้าหมาย คณาจารย์จากมหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาของรัฐและในกำกับของรัฐ และสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน จำนวน 100 คน

5. สถานที่ดำเนินงาน

ณ ห้องคัทลียา 2 โรงแรมแอมบาสเดอร์ (สุขุมวิท 11) กรุงเทพมหานคร

6. ระยะเวลาดำเนินการ

ระหว่างวันที่ 18 – 19 มกราคม 2561 (พฤหัสบดี- ศุกร์)

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

คณาจารย์มีความรู้ความเข้าใจในการวัดและประเมินผลตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา แห่งชาติ

8. สอดคล้องกับ PSF ในองค์ประกอบที่1 องค์ความรู้ [องค์ประกอบที่1 องค์ความรู้(Knowledge) องค์ประกอบที่2 สมรรถนะ (Competencies) องค์ประกอบที่3 ค่านิยม (Values)]

ในระดับ 1 เลือกวิธีวัดและประเมินผลเบื้องต้น ที่สอดคล้องกับวิธีการจัดการเรียนรู้และผลการเรียนรู้

9. การติดตามประเมินผล

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าโครงการ การสังเกตการณ์ในระหว่างการอบรม

12. วิทยากร

1. ผศ.ดร.พลเรือตรีหญิง สุภัทรา เอื้อวงศ์ มหาวิทยาลัยสยาม

2. ศ.ดร.ชนิตา รักษ์พลเมือง มหาวิทยาลัยสยาม

3. รศ.ดร.ดวงกมล ไตรวิจิตรคุณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

13. หน่วยงานดำเนินการ

สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสยาม

14. ค่าลงทะเบียนจากผู้เข้ารับการอบรม

สำหรับสมาชิก ควอท คนละ 3,000 บาท และบุคคลทั่วไป 3,500 บาท

***หมายเหตุ สมาชิกประเภทสถาบันสามารถเข้าร่วมได้ 2 คน ในราคาสมาชิก ควอท***

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลงทะเบียนออนไลน์ คลิก

Advertisements