Disruptive Innovation เมื่อโลกใบใหม่ไม่ใช่ใบเดิมกับนวัตกรรมพลิกโลก

เมื่อวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 ที่ผ่านมา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้ร่วมกันจัดเสวนาพิเศษ Teck Talk #11 IT SPU ในรายวิชา BUS200, CSC200 และ CSE200 บัณฑิตในอุดมคติ ให้ความรู้กับนักศึกษา หัวข้อ “Disruptive Innovation เมื่อโลกใบใหม่ไม่ใช่ใบเดิมกับนวัตกรรมพลิกโลก” โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร คือ ผศ.ดร.ปราลี มณีรัตน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนวัตกรรม และพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการศึกษา…