Champion E-Sports ROV ระดับนานาชาติ

เมื่อวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 ที่ผ่านมา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้ร่วมกันจัดเสวนาพิเศษ Teck Talk #10 ในรายวิชา BUS200, CSC200 และ CSE200 บัณฑิตในอุดมคติ ให้ความรู้กับนักศึกษา หัวข้อ “Champion E-Sports ROV ระดับนานาชาติ” โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร คือ คุณชยุตม์ สืบค้า (ไมค์) นักศึกษาสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ…