โครงการการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอน (Technology Enhanced Learning)

thaiPOD910.png

1. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันเทคโนโลยีเป็นปัจจัยที่มีความสาคัญอย่างยิ่งในการดำเนินชีวิตของมนุษย์ โดยมีการนำมาใช้งาน กันอย่างแพร่หลายทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน การดำเนินงาน เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน อีกทั้ง เทคโนโลยีในปัจจุบันมีความก้าวหน้าเป็นอย่างมาก ทำให้ข้อมูลหรือข่าวสารต่างๆ แพร่กระจายได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้น การนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต้องอาศัยทรัพยากรบุคคลซึ่งเป็นรากฐานสาคัญในการผลักดันและขับเคลื่อนกลไกต่างๆ ให้เกิดประสิทธิภาพ
ระบบการศึกษาเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรบุคคล อันจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศ ให้เจริญก้าวหน้า แต่ด้วยสถานการณ์ของโลกที่พัฒนาและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ประกอบกับความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ได้ส่งผลกระทบต่อการศึกษาหรือการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเห็นได้ชัด กล่าวคือ การมีข้อมูลข่าวสารจานวนมาก และผู้เรียนสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้น ผู้เรียนให้ความสาคัญและสนใจเทคโนโลยีมากกว่าผู้สอนหรือบุคคล เป็นต้น เพื่อให้ระบบการศึกษายังสามารถพัฒนาทรัพยากรบุคคลได้นั้น จึงต้องมี การพัฒนาหรือปฏิรูปการศึกษา โดยการปฏิรูปการเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งมีครูเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาให้เกิดขึ้นจริง
ครู ผู้ที่มีบทบาทในด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน ครูต้องจัดกระบวนการเรียนการสอน สร้างบรรยากาศ พร้อมทั้งสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข โดยต้องมีจิตวิญญาณความเป็นครู รักการสอน ดูแลใส่ใจผู้เรียนสามารถให้คาปรึกษาที่ดีแก่ผู้เรียน มีใจยุติธรรม ส่งเสริมการเรียนรู้ทางการเรียนและทักษะชีวิต นอกจากบทบาทดังกล่าวข้างต้นแล้ว ครูในยุคปัจจุบันต้องมีความสามารถ ในการนำเทคโนโลยีมาใช้เป็นตัวกระตุ้นในการจัดการเรียนการสอนในฐานะที่เป็น Technology-driven Learning ตามนโยบายด้านการพัฒนาการศึกษาของประเทศที่เน้นให้นาเทคโนโลยีมาใช้ปฏิรูปการศึกษา โดยได้มุ่งให้ครูใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ยกระดับ ขีดความสามารถด้าน ICT และนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ คุณภาพการศึกษา ต่อไป
สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) ได้ตระหนักและเห็นความสาคัญของประเด็นดังกล่าวข้างต้น จึงดาเนินโครงการการนาเทคโนโลยีมาใช้ใน การเรียนการสอน ซึ่งผลของการดาเนินโครงการจะเป็นประโยชน์โดยตรงกับครูผู้สอนในการพัฒนาการสอนด้วยการใช้เทคโนโลยี ตลอดจนการยกระดับการเรียนรู้ของผู้เรียน และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อส่งเสริมแนวคิดการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีของอาจารย์ผู้สอน
2.2 เพื่อสนับสนุนให้อาจารย์ปรับปรุง พัฒนา กระบวนการเรียนการสอน สื่อการสอน การประเมินผล การเรียนรู้ โดยการใช้เทคโนโลยี

 

3. กิจกรรมการดำเนินงาน/แผนการดำเนินงาน

โครงการการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอน (Technology Enhanced Learning)

4. ผู้เข้าร่วมโครงการ
กลุ่มเป้าหมาย คณาจารย์จากมหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาของรัฐและในกากับ และสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน จานวน 100 คน

5. สถานที่ดาเนินงาน
ณ ห้องคัทลียา 2 โรงแรมแอมบาสเดอร์ (สุขุมวิท 11) กรุงเทพมหานคร

6. ระยะเวลาดาเนินการ
ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 9 ถึง วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 อาจารย์ผู้สอน มีความเข้าใจในแนวคิดการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้
7.2 อาจารย์ผู้สอนสามารถออกแบบ เพื่อปรับปรุง พัฒนา กระบวนการเรียนการสอน สื่อการสอน การประเมินผลที่ส่งเสริมการ   เรียนรู้ของผู้เรียน โดยการนาเทคโนโลยีมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

8. สอดคล้องกับแนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา (PSF) ในมิติ 2 ทักษะ (Professional Practice)
P2 Teachers teach and support student learning Awareness of different approached to and method of teaching and supporting learning. Demonstration of quality teaching including choosing the appropriate approach for the achievement of curriculum outcomes, as well as using learning technologies responsibly and ethically

9. การติดตามประเมินผล
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าโครงการ

12. วิทยากร
12.1 รองศาสตราจารย์ ดร. จินตวีร์ คล้ายสังข์ ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12.2 ดร.วรสรวง ดวงจินดา ผู้อานวยการ สานักการจัดการศึกษาออนไลน์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ประวัติวิทยากร

13. หน่วยงานดาเนินการ
สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) ร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีปทุม

14. ค่าลงทะเบียนจากผู้เข้ารับการอบรม
สาหรับสมาชิก ควอท คนละ 3,000 บาท และบุคคลทั่วไป คนละ 3,500 บาท

***หมายเหตุ สมาชิกประเภทสถาบันสามารถเข้าร่วมได้ 2 คน ในราคาสมาชิก ควอท

คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนออนไลน์

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง

แผนที่เดินทาง รร.แอมบาสเดอร์ กทม.

Advertisements