รู้ไหมเงินภาษีสำคัญแค่ไหน? และทำไมเราจึงต้องจ่ายภาษี ?

 รู้ไหมเงินภาษีสำคัญแค่ไหน? และทำไมเราจึงต้องจ่ายภาษี ? “ภาษี” หมายถึงเงินที่เก็บจากประชาชน เพื่อนำไปพัฒนาประเทศ ซึ่งมี 2 ประเภท คือ

    1. ภาษีทางตรง คือ ภาษีที่เก็บจากประชาชนที่มีรายได้จากการประกอบอาชีพและภาษีที่ ได้จากการประกอบกิจการค้า บริการ และอุตสาหกรรม เช่นภาษีป้าย ภาษีโรงเรือน ภาษีบำรุงท้องที่ เป็นต้น

 2. ภาษีทางอ้อม คือ ภาษีที่เก็บจากประชาชนเมื่อซื้อสินค้าและบริการต่าง ๆ ที่เรียกว่า ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีการค้า อากรแสตมป์ อากรมหรสพ อากรสุรา เบียร์และเครื่องดื่ม ค่าใบอนุญาตการให้มี อาวุธปืน ภาษีสินค้าเข้าสินค้าออก ค่าภาคหลวงแร่ ค่าภาคหลวงป่าไม้ เป็นต้น ประชาชนจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องเสียภาษีตามบทบาทหน้าที่ของตนเอง เพราะประโยชน์จะกลับมาตอบแทนประชาชนใน 2 ลักษณะ คือ

1. ภาษีที่นำไปจ่ายเป็นเงินเดือนและค่าจ้างแก่ข้าราชการที่ให้บริการประชาชน และค่าใช้จ่ายของหน่วยราชการ เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา เป็นต้น

2. ภาษีที่นำไปเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาประเทศ เช่น ถนนและเส้นทางต่างๆในประเทศนี้ที่ทำให้พวกเราเดินทางได้อย่างสะดวกสบาย โรงเรียนประถมและมัธยมส่วนใหญ่ที่ทำให้พวกเราได้เรียนหนังสือได้มีความรู้อ่านออกเขียนได้ โรงพยาบาลและสถานีอนามัยที่ช่วยรักษาอาการเจ็บไข้ได้ป่วยของพวกเราจนทำให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ไฟฟ้าและแสงสว่างที่ทำให้พวกเราได้มองเห็นและได้ใช้ชีวิตสะดวกสบายในยามค่ำคืน ตำรวจและทหารคอยปกป้องคุ้มครองเราจากโจรผู้ร้ายหรือพวกอันธพาลที่จะมาข่มเหงรังแกทำให้เราไม่ต้องหวาดกลัว มีคนทุกข์ยากลำบากมากมายในประเทศนี้ได้รับความช่วยเหลือจนได้มีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทั้งหมดนี้มาจากเงินภาษีทั้งนั้น

วันนี้ถ้าพวกเราช่วยกันจ่ายภาษีเงินของพวกเราจะไปช่วยสร้างถนนหนทางต่างๆ ให้คนมากมายได้เดินทางไปมาหาสู่กันอย่างสะดวกสบาย ได้สร้างโรงเรียนให้คนได้เรียนหนังสือ ได้สร้างโรงพยาบาลเพื่อรักษาคนเจ็บไข้ได้ป่วยให้มีสุขภาพแข็งแรง ได้สร้างไฟฟ้าและแสงสว่างให้คนได้ใช้ชีวิตในยามค่ำคืนอย่างมีความสุขและได้สร้างกำแพงที่คอยปกป้องและคุ้มครองพวกเรา  มาจ่ายภาษีกันนะ

ดร.พิเชษฐ์ โสภาพงษ์
คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม

Advertisements