การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 12 ประจำปี 2560 (SPUCON2017)

ขอเชิญลงทะเบียน Online เข้าร่วม SPUCON2017 และ/หรือนำเสนอบทความวิจัย (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) ได้ที่ http://spucon.spu.ac.th ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 12 ประจำปี 2560 เรื่อง “ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”
The 12th National and International Sripatum University Conference (SPUCON2017): Research and Innovations for Sustainable Development

วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2560 (14 December 2017)
ณ ห้อง Auditorium 1-2 ชั้น 14 อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน เวลา 8.30-16.30 น.

SPUCON2017.jpg

ขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย โทร. 0-2579-1111 ต่อ 1331, 1252, 1155 หรืออีเมล์ spucon2017@gmail.com

Advertisements