การสอนแบบปฏิบัติการหรือทดลอง เพื่อให้เกิดประสบการณ์ตรง

วิธีสอนแบบปฏิบัติการ (Laboratory Method)
วิธีสอนแบบปฏิบัติการหรือการทดลอง เป็นวิธีสอนที่จะได้เปิดโอกาสให้บัดดี้ได้ลงมือปฏิบัติหรือทำการทดลองค้นหาความรู้ด้วยตนเอง ทำให้เกิด “ประสบการณ์ตรง” เพื่อพิสูจน์หรือการค้นหาความรู้ด้วยตนเอง ความมุ่งหมายของวิธีสอนแบบปฏิบัติการหรือการทดลอง

 1. เพื่อให้บัดดี้นั้นได้ลงมือปฏิบัติหรือทดลองค้นหาความรู้ด้วยตนเองก่อน
 2. เพื่อส่งเสริมการใช้ประสบการณ์ตรงในการแก้ปัญหาต่าง ๆ
 3. เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าแทนการจดจำจากตำรา

ขั้นตอนของวิธีสอนแบบปฏิบัติการหรือการทดลอง

 1. ขั้นกล่าวนำ
 2. ขั้นเตรียมดำเนินการ
 3. ขั้นดำเนินการทดลอง
 4. ขั้นเสนอผลการทดลอง
 5. ขั้นอภิปรายและสรุปผล

ข้อดีของวิธีสอนแบบปฏิบัติการหรือทดลอง

 1. ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงของการปฏิบัติการหรือทดลอง
 2. เป็นการเรียนรู้จากการกระทำ หรือเป็นการเรียนรู้จากสภาพจริง
 3. เสริมสร้างความคิดในการหาเหตุผล
 4. เป็นการเรียนรู้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้
 5. เป็นการเรียนรู้โดยผ่านประสาทสัมผัสหลายด้าน
 6. การปฏิบัติการหรือทดลอง นอกจากช่วยเพิ่มความเข้าใจในการเรียนรู้แล้ว ยังทำให้บัดดี้มีความสนใจและตั้งใจเรียนเพราะได้ปฏิบัติจริงด้วยตนเอง

ข้อสังเกตของวิธีสอนแบบปฏิบัติการหรือทดลอง

 1. ทุกคนต้องมีโอกาสใช้เครื่องมือและอุปกรณ์เท่าๆ กันจึงจะได้ผลดี
 2. ต้องกำหนดสัดส่วนจำนวนบัดดี้ต่อพื้นที่ที่ปฏิบัติการหรือทดลองให้เหมาะสม โดยปกติแล้ววิธีสอนแบบปฏิบัติการหรือการทดลองทำได้กับบัดดี้ที่มีจำนวนน้อย/ครั้ง
 3. ต้องใช้เวลาพอสมควรในการเรียนรู้โปรแกรม หรือซอฟท์แวร์ใหม่ ๆ

**แต่บัดดี้ที่เข้าโครงการนี้จะสามารถออกแบบสื่อได้อย่างสวยงาม และน่าสนใจคะ

อาจารย์บุณยนุช สุขทาพจน์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ คณะนิเทศศาสตร์

Advertisements