การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 12 ประจำปี 2560 (SPUCON2017)

ขอเชิญลงทะเบียน Online เข้าร่วม SPUCON2017 และ/หรือนำเสนอบทความวิจัย (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) ได้ที่ http://spucon.spu.ac.th ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560 การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 12 ประจำปี 2560 เรื่อง “ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” The 12th National and International Sripatum University Conference (SPUCON2017): Research and Innovations…