ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการ

 

ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 8

  • สมัครและเปิดรับบทความ (Full Paper) วันที่ 20 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2560
  • ประกาศผลบทความและโปสเตอร์ที่ได้รับการคัดเลือกและนำเสนอ ในวันที่ 27 มิถุนายน 2560
  • วันสุดท้ายของการส่งบทความฉบับสมบูรณ์และต้นฉบับโปสเตอร์ ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2560
  • ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2560

รายละเอียดเพิ่มเติม: http://estacon2017.neu.ac.th

 

 

Advertisements