สรุป ทปอ. แถลงข่าวประกาศผล Admissions 60

วันนี้ ( 15 มิ.ย.)  ที่สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สมาคม ทปอ.) แถลงข่าวประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาด้วยระบบกลางการรับนิสิตนักศึกษา หรือแอดมิชชันกลางประจำปี 2560  โดยมี ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กล่าวว่า สมาคมทปอ.พร้อมประกาศผลการคัดเลือกแอดมิชชันอย่างเป็นทางการในวันที่ 15 มิ.ย. นี้ เวลา 18.00 น.เป็นต้นไป ทางเว็บไซต์ของสมาคมทปอ. https://a.cupt.net และทางเว็บไซต์ที่ร่วมประกาศผล จำนวน 11 แห่ง

ศ.ดร.สุชัชวีร์  กล่าวต่อไปว่า  ในปีนี้มีผู้สมัครแอดมิชชันทั้งสิ้น  จำนวน 81,232 คน ในสถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วม  78  สถาบัน เพื่อเข้าศึกษาใน 3,719สาขาวิชา ผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย จำนวน 70,689 คน  คิดเป็นร้อยละ 51.97  จำแนกตามประเภทสถาบัน ดังนี้

 • มหาวิทยาลัย/สถาบัน สมาชิกทปอ.  จำนวนรับ 78,044 คน ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์  59,910 คน คิดเป็นร้อยละ 76.76
 • มหาวิทยาลัยราชภัฎและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำนวนรับ19,977 คน  ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ 8,739 คน คิดเป็นร้อยละ 43.75
 • สถาบันอุดมศึกษาของรัฐสังกัดหน่วยงานอื่น จำนวนรับ 249 คน ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ 248  คน คิดเป็นร้อยละ 99.60 และ
 • สถาบันอุดมศึกษาเอกชน จำนวนรับ 37,760 คน ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ 1,792 คน  คิดเป็นร้อยละ 4.75

ทั้งนี้กำหนดการสอบสัมภาษณ์อย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 23-26 มิ.ย. 2560 ยกเว้นมหาวิทยาลัย  4 แห่ง ดังนี้

 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย วันที่ 22 มิ.ย.2560
 • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย คณะแพทยศาสตร์และคณะทันตแพทยศาสตร์ วันที่ 22-23 มิ.ย.2560
 • มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย ในวันที่ 21 มิ.ย.2560 ทุกคณะ/สาขา ตั้งแต่เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป และ
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สอบสัมภาษณ์วันที่ 19 มิ.ย.2560 ซึ่งขอให้นักเรียนเข้ารับการสัมภาษณ์ตามวัน เวลา และสถานที่ ตามที่แต่ละมหาวิทยาลัยกำหนด

สำหรับ คณะ/สาขาวิชายอดฮิตที่มีอัตราการแข่งขันสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่

 1. คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยทักษิณ อัตราการแข่งขัน 1:60
 2. คณะพยาบาลศาสตร์ ปัตตานี สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (เรียนที่วิทยาลัยเขตปัตตานี ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อัตราการแข่งขัน 1:50
 3. วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อัตราการแข่งขัน 1:49
 4. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ อัตราการแข่งขัน 1 :43 และ
 5. วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศ พื้นฐานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อัตราการแข่งขัน 1:43

นักเรียนที่พลาดหวังจากการคัดเลือกแอดมิชชันในปีนี้ ยังมีโอกาสที่จะเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาทั้งของมหาวิทยาลัยรัฐและ เอกชน อีกจำนวนหนึ่งที่เปิดรับนักศึกษาอยู่ในขณะนี้ ขอให้นักเรียนติดตามรายละเอียดต่างๆ ได้ทางเว็บไซต์ของแต่ละมหาวิทยาลัยโดยตรง อย่างไรก็ตามตัวเลขผู้มีมิสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายในปีนี้ถือว่าน้อยกว่าจำนวนที่เปิดรับ เนื่องจากที่ผ่านมามหาวิทยาลัยต่าง ๆ มีการเปิดรับในระบบรับตรงและโควตาต่าง ๆไปก่อนหน้านี้แล้ว ทำให้เด็กส่วนใหญ่ได้ที่เรียนไปแล้ว และเป็นที่น่าดีใจเด็กที่ได้ที่ 1ในคณะต่าง ๆเป็นเด็กจากต่างจังหวัด และยังเลือกเรียนในมหาวิทยาลัยต่างจังหวัดเช่นกัน ซึ่งสะท้อนว่าเด็กต่างจังหวัดก็เก่งไม่น้อยกว่าเด็กกรุงเทพฯ และโรงเรียนต่างจังหวัดก็มีคุณภาพ ”ประธานทปอ. กล่าว

ในปีนี้มีจำนวนที่รับได้ในรอบแอดมิชชั่นคือ 136,030 ที่นั่ง มียอดผู้สมัครทั้งหมด 81,232 คน และมียอดผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 70,689 คน แบ่งรายละเอียดออกดังนี้
 
-> มหาวิทยาลัย สมาชิก ทปอ. 24 แห่ง มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 59,910 คน
-> มหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 8,739 คน
-> สถาบันอุดมศึกษาของรัฐสังกัดหน่วยงานอื่น 248 คน
-> สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 1,792 คน
——————–
 
อัตราการแข่งขัน 5 อันดับแรก
-> อันดับที่ 1 คณะศึกษาศาสตร์ (ปฐมวัย) ม.ทักษิณ อัตราการแข่งขัน 1 ต่อ 60
-> อันดับที่ 2 คณะพยาบาลศาสตร์ (ปัตตานี) ม.สงขลานครินทร์ อัตราการแข่งขัน 1 ต่อ 50
-> อันดับที่ 3 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม (ภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล) มศว อัตราการแข่งขัน 1 ต่อ 49
-> อันดับที่ 4 คณะพยาบาลศาสตร์ ม.นราธิวาส อัตราการแข่งขัน 1 ต่อ 43
-> อันดับที่ 5 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี (การจัดการสมัยใหม่ฯ) ม.เชียงใหม่ อัตราการแข่งขัน 1 ต่อ 43

 


ที่มา   logo1

 

Advertisements