การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ สำหรับการสอน Active Learning ในวิชา ECO113

ในปัจจุบันการเรียนรู้แบบ Active Learning ได้เข้ามามีบทบาทในการเรียนการสอนมากขึ้น เนื่องจากการเรียนการสอนดังกล่าวจะทำให้ผู้เรียนได้เข้ามามีบทบาทมากขึ้น แทนการรับฟังการถ่ายทอดจากครูผู้สอนเพียงอย่างเดียว ซึ่งการเรียนในลักษณะนี้ผู้เรียนจะได้ลงมือกระทำในกิจกรรมในการเรียนการสอนมากขึ้น  อาทิ   การเรียนรู้ผ่านการวิเคราะห์ สังเคราะห์ จากกรณีศึกษามากขึ้น   การเรียนรู้จากบทเรียนในลักษณะการเรียนจากบทเรียนในระบบออนไลน์ (e-learning ) เป็นต้น

ในระบบการเรียนการสอนในระบบออนไลน์  เป็นวิธีการที่ได้รับความนิยมมากวิธีหนึ่งของการเรียนแบบ Active Learning เนื่องจากการเรียนการสอนในระบบดังกล่าวค่อนข้าง จะเป็นวิธีการที่สะดวก และมีประโยชน์สำหรับผู้เรียนค่อนข้างมาก เพราะสามารถทำการศึกษาได้ทุกที่และทุกเวลา   (ถ้าหากมีเครือข่ายของระบบอินเทอร์เน็ต)

สำหรับในบทความนี้เราจะใช้วิธีการบรรยายโดยการใช้วิธีการเชิงระบบเข้ามาดำเนินการพิจารณาในการบรรยายควบคู่ไปด้วย  ทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางตัวอย่าง สำหรับการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาอื่น ๆ ได้ดังนี้  ซึ่งจะแสดงให้เห็นเป็นลำดับขั้นตอนได้ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1  Problem identification and objective setting  เราจะทำการกำหนดวัตถุประสงค์ซึ่งก็จะทำการระบุไปว่า คือการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ สำหรับการสอน   Active Learning  ในวิชา ECO113

ขั้นตอนที่ 2 Alternatives identification จะเป็นการหาทางเลือกต่าง ๆ   เพื่อใช้ในกระบวนการของการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ในด้านต่าง ๆ สำหรับการสอน   Active Learning  ในวิชา ECO113 อาทิ  การฟังจากการบรรยายโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ  การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  และการถ่ายทอดจากระบบของพี่เลี้ยง เป็นต้น

ขั้นตอนที่ 3 Decision making and Implementing จะเป็นการตัดสินใจในการหาทางเลือกของวิธีที่ในกระบวนการของการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ในด้านต่าง ๆ สำหรับการสอน   Active Learning  ในวิชา ECO113 ซึ่งจะประกอบไปด้วย

1) ด้านการเขียนโครงการสอนและแผนการสอน    ในด้านนี้อาจจะใช้วิธีการฟังจากการอบรมโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ  ทั้งนี้ผู้พัฒนาบทเรียนออนไลน์จะต้องทำการศึกษาให้ถ่องแท้ว่า  จะเขียนโครงการสอนและแผนการสอนอย่างไรให้เหมาะสมกับการสอนในแต่ละหัวข้อของบทเรียน  ยกตัวอย่าง ในรายวิชาหลักเศรษฐศาสตร์  ในบางบทเรียนอาจจะสอนโดยวิธีนิรนัย   ได้แก่ หัวข้อบทเรียน อุปสงค์ อุปทาน ดุลยภาพ   ซึ่งจะเป็นการสอนในลักษณะของการอธิบายทฤษฎี หลักการ   หลังจากนั้นก็จะทำการยกตัวอย่างประกอบการอธิบาย   ส่วนบางบทเรียนอาจจะสอนโดยวิธีอุปนัย  เช่น  โครงสร้างของตลาดและการกำหนดราคา   ก็จะเป็นลักษณะของการให้นักศึกษาไปทำการสำรวจสินค้าและการกำหนดราคาของสินค้านั้น ๆ   จากสถานการณ์จริง ก่อนที่จะมีการสอนในบทเรียนนั้น ๆ หลังจากนั้นเมื่อถึงสัปดาห์ที่จะสอนในบทเรียนนั้น ก็จะมีการนำผลการสำรวจดังกล่าวมาทำการ ถกกัน  เพื่อหาหลักการในแต่ละเรื่อง แล้วหลังจากนั้นอาจารย์ก็จะทำการสรุปหลักการให้นักศึกษาได้ทราบและเข้าใจของโครงสร้างของตลาดแต่ละประเภทอีกครั้งหนึ่ง  เป็นต้น

2) ด้านเทคนิคการจัดทำสื่อของบทเรียน  ในด้านนี้มีความสำคัญที่ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน เริ่มตั้งแต่การจัดทำหน้าปกของบทเรียน  เนื้อหาของบทเรียน เช่น ในเรื่องของการวางรูปกราฟ รูปภาพ  ตลอดจนรูปลักษณ์ของกราฟนั้น  จะวางลักษณะการเคลื่อนไหวอย่างไรที่จะสื่อให้ผู้เรียนเข้าใจได้อย่างถ่องแท้และมีการลำดับความคิดที่เป็นลำดับ ต่อเนื่องและชัดเจน นอกจากนี้จะเป็นในเรื่องของการใช้เทคนิคในส่วนของการใช้สี การตัดต่อภาพ เป็นต้น  ในด้านนี้เราจะใช้วิธีการของระบบพี่เลี้ยง เนื่องจากเป็นขั้นตอนที่ควรที่จะมีผู้ทีมีประสบการณ์มาถ่ายทอดและอยู่เคียงข้างที่ยาวนานพอสมควร

3) การเชื่อมโยงเนื้อหาเข้าสู่ระบบ e-learning  ในด้านนี้เป็นส่วนที่สำคัญมาก ๆ เนื่องจากถ้าเชื่อมโยงเข้าสู่ระบบไม่ได้ สิ่งที่ทำมาทั้งหมดก็จะสูญเปล่า  ทั้งนี้การนำเข้าสู่ระบบ e-learning ก็จะประกอบไปด้วยหลายส่วน ได้แก่ บทเรียนที่ใช้เรียน สื่อการสอนในรูปของ power point   แบบฝึกหัด  คลังข้อสอบออนไลน์  คลิปวีดิโอทบทวน   ตัวอย่างกรณีศึกษา เป็นต้น ในด้านนี้เราจะใช้วิธีการอบรมเชิงปฏิบัติโดยอาจจะไปอบรมกับหน่วยงานทางด้านการจัดการเรียนการสอนในระบบออนไลน์โดยเฉพาะ

PAT1

PAT2PAT3

จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเป็นส่วนประกอบในด้านต่าง ๆ   ของการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ สำหรับการสอน Active Learning  ในวิชา ECO113 ซึ่งเราจะต้องตัดสินใจที่จะเลือกวิธีที่เหมาะสมต่อการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ในแต่ละด้าน

และเพื่อให้เกิดความมั่นใจเราจะขั้นตอนที่ 4 และขั้นตอนที่ 5 เพื่อใช้ตรวจสอบอีกรอบว่า ในการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ ในแต่ละด้านนั้นเราเลือกวิธีการที่จะพัฒนาได้เหมาะสมแล้ว ทั้งนี้เราสามารถแสดงให้เห็นได้ในขั้นตอนที่ 4 และขั้นตอนที่ 5

ขั้นตอนที่ 4 Evaluation and giving Feedback ทำการประเมินเลือกวิธีการในแต่ละวิธีที่จะใช้ในการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ สำหรับการสอน Active Learning

PAT4

ขั้นตอนที่ 5 Taking Feedback and Modification ทำการดูผลตอบรับและปรับปรุงแก้ไข

จากตารางข้างต้น จะเป็นการแสดงตัวอย่างของการเลือกวิธีการต่าง ๆ ที่จะใช้ในการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ในแต่ละด้านที่เราเห็นว่า จะมีความเหมาะสมมากที่สุด  จากการให้คะแนนของการใช้วิธีการต่าง ๆ เพื่อทำการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ในแต่ละด้าน โดยเราสมมติให้คะแนนเต็มของแต่ละช่อง คือ คะแนนเต็ม  10 คะแนน  ซึ่งจะได้วิธีที่ใช้ในการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ในแต่ละด้าน ดังนี้

  • ด้านการเขียนโครงการสอนและแผนการสอน ควรเลือกใช้วิทยากรบรรยายโดยผู้เชี่ยวชาญ  ซึ่งจะได้คะแนน  9 คะแนน    เนื่องจากในด้านดังกล่าว  ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญที่มากด้วยประสบการณ์ จึงจะทำให้เราทราบว่าหัวข้อบทเรียนในแต่ละหัวข้อควรจะใช้วิธีการสอนในลักษณะใด
  • ด้านการจัดทำสื่อการสอน ควรเลือกใช้ระบบพี่เลี้ยง   ซึ่งจะได้คะแนน 10 คะแนน  เนื่องการในด้านดังกล่าวต้องใช้เทคนิคเฉพาะค่อนข้างมาก
  • ด้านการนำเนื้อหาเข้าสู่ระบบ e-learning ควรเลือกใช้การอบรมเชิงปฏิบัติการ    ซึ่งจะได้คะแนน 9 คะแนน  ซึ่งวิธีนี้จะต้องฝึกปฏิบัติด้วยตนเองเพื่อให้เกิดทักษะและความชำนาญ

จากการประเมินผลข้างต้น     ทำให้เราทราบถึงการเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสมที่จะนำมาใช้ในพัฒนาบทเรียนออนไลน์ สำหรับการสอน   Active Learning  ในวิชา ECO113   ซึ่งเราก็จะนำวิธีการดังกล่าวมาใช้     และอาจนำมาปรับปรุงแก้ไข  เพื่อให้เกิดความเหมาะสมยิ่งขึ้นต่อไป


เอกสารอ้างอิง

ปัทมา โกเมนท์จำรัส. 2557. เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบื้องต้น. พิมพ์ครั้งที่ 2 บริษัท เพลท คอร์เนอร์ จำกัด : กรุงเทพมหานคร.

สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย. (ม.ป.ป.).  “ACTIVE  LEARNING หมายถึงอะไร”. สืบค้นเมื่อ 25 พฤษภาคม 2560. จากhttps://social.crru.ac.th/activeLearning

pattamaKO

Advertisements