มุมมองที่ได้รับจากการศึกษาดูงาน โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา

“ความรู้ไม่ใช่สิ่งสำคัญเท่ากับกระบวนการเรียนรู้ โดยมีวิถีที่ชัดเจน”

แนวคิด วิถีของโรงเรียนกบนอกกะลา คือ

 • ไม่ใช้แบบเรียน และไม่มีการสอบ ใช้ประเมินตามสภาพจริง แต่ใช้การกระตุ้น และให้เครื่องมือในการแสวงหาความรู้ ไม่มีการจัดอับดับผู้เรียน ให้เปรียบเทียบกับตัวเอง ชี้นำตนเองได้ กล้าที่จะเลือก สร้างการเรียนรู้ให้กับทุกคน
 • ปรับโครงสร้างตารางเรียน เป็นแบบบูรณาการ ไม่แยกเป็นวิชา ๆ

Outcome แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ

 • ปัญญาภายนอก ทักษะในอนาคต อ่านออกอย่างลึกซึ้ง มีทักษะการคิดคำนวณ
 • ปัญญภายใน  รู้ตัว รู้เท่าทันอารมณ์ มีสมาธิ ไม่เห็นแก่ตัว รู้คุณค่าตัวเอง ใช้หัวใจทำงาน

แนวทางส่งเสริมการเรียนรู้ 

 • สถานที่ต้องสะอาด ปลอดภัย น่าอยู่
 • เน้นการแสดงความเคารพต่อกัน
 • สร้างสนามพลังบวก คุยในเรื่องที่ใช่ สร้างวัฒนธรรมองค์กรร่วม เป็นวิถี

กิจกรรม ถอดบทเรียน การทำ lesson study สนใจกระบวนการที่ออกแบบร่วมกัน 

 • ระดับการสนทนา ของ PLC (Professional Learning Community) ไม่มีระดับหรือคนหัวโต๊ะ ต่ำสุด Debate (ไม่เกิดการเรียนรู้) สูงขึ้น Downloading เรียนรู้น้อย ฟังเป็นหลักไม่กล้าแต่งเติม
 • Dialogue เป็นสุนทรียสนทนา 

สูงสุด เป็น Creative ทำให้เกิดการแสดงความคิดเห็นร่วมกัน สภาะจิตต้องพร้อมกายใจ 

 • Lesson Study  พัฒนากิจกรรมการสร้างการเรียนรู้ของกลุ่มครู
 • Share&Learn แกเปลี่ยนประสบการณ์
 • After Action Review การร่วมกันอภิปรายสรุปในแต่ละแง่มุมหลีงจากเสร็จสิ้นกิจกรรม

สำหรับการพัฒนาครู ใช้กระบวนการ PLC เพื่อสร้างครูที่ยอดเยี่ยม โดยต้องคุยกันวางแผนร่วมกัน และว่าจะดำเนินการอย่างไร ปรับปรุงแก้ไขหากไม่เป็นไปตามแผน ครูของโรงเรียนมีการพัฒนา 4 ขั้น ดังนี้ คือ

 • ขั้นแรก ขั้นดูใจให้เข้าสังเกตการเรียนการสอน
 • ขั้นพัฒนา เป็นขั้นที่ เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ
 • ขั้นครูผู้สอน เข้าสอน
 • ขั้น Mentor เป็นพี่เลี้ยงครู
 • และขั้น Trainer สามารถเป็นครูฝึกได้

สิ่งที่ได้รับจากการศึกษาดูงาน

 1. ความพร้อมทางด้านจิตใจ จะส่งผลต่อสติปัญญาและการรับรู้ของผู้เรียน เน้น การสื่อสารแนวราบ งดการบ่นว่า แต่ให้พินิจน์พิเคราะห์ ด้วยตนเองและพร้อมที่จะเรียนรู้ 
 2. การป้อนความรู้ ไม่ยั่งยืนเท่ากับการมีกระบวนการค้นหาความรู้ด้วยตนเอง
 3. ครูยังเป็นบุคคลที่มีความสำคัญต่อการศึกษา เพราะมีเฉพาะมนุษย์เท่านั้นที่สามารถสอนมนุษย์ด้วยกันเองได้ 
 4. ความรู้เพียงอย่างเดียวมีมากล้น ค้นหาได้ แต่ความดีในจิตใจ และทักษะชีวิตควรมีอยู่ในมนุษย์ที่สมบูรณ์

Gallery

 

Sirinthorn Sinjindawong

Advertisements