“นักบัญชี” เป็นวิชาชีพหนึ่งที่สามารถเคลื่อนย้ายแรงงาน ไปทำงานด้านบัญชี ในประเทศกลุ่มอาเซียนได้

เมื่อประเทศไทยก้าวสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) ทำให้วิชาชีพบัญชีซึ่งเป็นวิชาชีพหนึ่งที่สามารถเคลื่อนย้ายแรงงานได้นั่นหมายความว่านักบัญชีในประเทศไทยสามารถไปทำบัญชีในประเทศกลุ่มอาเซียนได้ ในมุมกลับกันนักบัญชีในประเทศอาเซียนก็สามารถมาทำบัญชีในประเทศไทยได้เช่นกัน ดังนั้นนักบัญชีอย่างเราควรเตรียมความพร้อมกับการเป็นนักบัญชีอาเซียนในด้านใด ?

ด้านภาษา

ภาษาที่เป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสารกันในหลายประเทศนั้น คือภาษาอังกฤษ นักบัญชีควรมีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็นในด้านการพูด การอ่านและการเขียน ซึ่งถือเป็นส่ิงที่มีความสำคัญมาก เพราะหากเราพูดภาษาอังกฤษไม่ได้จะทำให้เราไม่สามารถติดต่อสื่อกับคนในประเทศอื่นได้เลย ดังนั้นอย่างน้อยนักบัญชีควรสามารถ พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้

ด้านบัญชี

ในหลาย ๆ ประเทศมีการนำมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศมาใช้ในประเทศของตนเพื่อทำให้การจัดทำบัญชีเป็นสากลมากยิ่งขึ้น สำหรับประเทศไทยมาตรฐานการบัญชีส่วนใหญ่นั้นคือการนำมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศมาแปลและใช้ในประเทศ ซึ่งจะทำให้การจัดทำบัญชีในหลาย ๆ ประเทศมีความเหมือนกัน ดังนั้นหากเราเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีแล้ว เราจะสามารถไปทำบัญชีในประเทศอาเซียนได้เข้าใจยิ่งขึ้น

ด้านเศรษฐกิจ

หากเราจะไปทำบัญชีในประเทศใดสิ่งที่สำคัญคือต้องรู้จักสภาพภูมิศาสตร์และเศรษฐกิจของประเทศนั้น ซึ่งจะทำให้เข้าใจลักษณะงานที่ทำมากยิ่งขึ้นรวมถึงสภาพความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียมประเพณีต่าง ซึ่งทำให้เราสามารถที่จะอยู่ในประเทศนั้น ๆ ได้เป็นอย่างดี ซึ่งหากนักบัญชีมีความพร้อมทั้งทางด้าน ภาษา บัญชี และเศรษฐกิจแล้วก็จะทำให้สามารถเป็นนักบัญชีอาเซียนได้ดียิ่งขึ้น

อาจารย์พรรณทิพย์ อย่างกลั่น
คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม

Advertisements