เปิดประสบการณ์เพื่อพัฒนาสู่อาจารย์มืออาชีพ

องค์ความรู้ที่ได้จากการดำเนินโครงการ ในด้านเนื้อหาสาระของโครงการ ในภาคเช้า ณ สถาบันการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้เทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning โดยในระหว่างการฟังบรรยายจากผู้อำนวยการสถาบันฯ ซึ่งประกอบด้วยการบรยาย แล้วติดตามผลการบรรยายด้วยข้อคำถามแบบเลือกตอบ โดยนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยตรวจ และวิเคราะห์ผลการประเมิน ซึ่งทำให้คณาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้กิจกรรมแบบ Active Learning เพื่อนำมาเป็นโมเดลในการปรับใช้ในการเรียนการสอน นอกจากนี้ ยังได้ร่วมทำกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice: CoP) ผ่านกิจกรรมต่อของเล่น (รูปเป็ดให้ได้จำนวนมากที่สุด) ซึ่งจะสะท้อนความคิดในการปฏิบัติ เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองของอาจารย์แต่ละท่าน โดยผ่านกระบวนการดำเนินงานที่เป็นระบบ คือ มีผู้ดำเนินการ มีผู้จดบันทึก และนำไปสู่ข้อสรุปในการพัฒนาในขั้นต่อไป

ในส่วนของกิจกรรมในภาคบ่าย ณ ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ชมผลงานของศูนย์ฯ ด้านการสร้างสื่อการสอน 3 มิติ ที่ทำให้ผู้เรียนได้เห็นภาพของการเรียนการสอนที่ชัดเจนมากขึ้น รวมทั้ง ยังได้รับฟังการบรรยายการจัดการเรียนการสอนแบบสอดแทรกคุณธรรม ที่ต้องอาศัยการสอนแบบเน้นย้ำหลายครั้ง ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจและตระหนักในคุณธรรมประสบการณ์เพื่อพัฒ

 ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน
2558

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s