Scoring Rubrics

องค์ความรู้ที่ได้จากการดำเนินโครงการ ในด้านเนื้อหาสาระของโครงการ สิ่งที่คณะทำงานได้ตระหนักอยู่เสมอ คือ เรื่องการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาที่อาจารย์เป็นผู้ประเมิน โดยเมื่อพิจารณาถึงความหมายของการประเมิน ซึ่งหมายถึง การตัดสินคุณค่า โดยอาศัยการวัดและดุลพินิจ ดังนั้น ในกรณีที่อาจารย์จะตัดสินผลงานของนักศึกษา ว่าดีหรือไม่ดี อย่างไรนั้น ต้องมีการวัดและเกณฑ์ที่ชัดเจน และผู้เรียนต้องทราบเกณฑ์การวัดนั่นๆ ด้วย โครงการนี้ได้เน้นเทคนิคการประเมินแบบ Scoring Rubrics ซึ่งเป็นชุดของเกณฑ์ที่ใช้สำหรับให้คะแนนในการประเมินหรือตัดสินความสำเร็จของผลงานหรือผลการปฏิบัติงาน โดยจะมีลักษณะเป็นระดับคะแนนตั้งแต่ดีเยี่ยมจนมาถึงต่ำสุดคือ ต้องปรับปรุง

ข้อดีของการประเมินแบบ Rubrics คือ ทำให้ผู้สอนและผู้เรียนเข้าใจ และทราบการประเมินที่ตรงกัน มีความเที่ยงในการประเมิน สำหรับประเภทของ Rubrics แบ่งได้เป็น 2 แบบคือ

  1. Rubrics แบบองค์รวมหรือภาพรวม (Holistic Scoring Rubrics) เป็นการให้คะแนนโดยพิจารณาภาพรวมของการปฏิบัติงานหรือผลงาน ที่มีการบรรยายคุณภาพลดหลั่นกันไป
  2. Rubrics แบบแยกองค์ประกอบ (Analytic Scoring Rubrics) เป็นการให้คะแนนโดยพิจารณาคุณภาพของการปฏิบัติงานหรือผลงานแยกเป็นรายองค์ประกอบหรือรายมิติ ที่มีการบรรยายคุณภาพลดหลั่นกันไป ทั้งนี้ แบบดังกล่าวนี้ เหมาะสำหรับการประเมินความก้าวหน้าที่ต้องการให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) กับผู้เรียนในการพัฒนา ต่อไป

สำหรับขั้นตอนของการสร้าง Rubrics ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน

  1. เริ่มต้นจากการกำหนดเนื้อหาหรือวัตถุประสงค์ของการประเมิน
  2. ระบุตัวบ่งชี้ รายการพฤติกรรม คุณลักษณะ มิติที่ต้องการประเมิน และสรุปการคัดเลือกตัวบ่งชี้ รายการพฤติกรรม คุณลักษณะ มิติที่ต้องการประเมิน
  3. ดำเนินการจัดลำดับความสำคัญ กำหนดระดับคุณภาพ
  4. การบรรยายคุณภาพของเกณฑ์การประเมินแต่ละระดับให้ชัดเจน

ศูนยสนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน
2558

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s