ICT for Flipped Classroom

จากการดำเนินโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างห้องเรียนกลับทาง องค์ความรู้ที่ได้จากการดำเนินโครงการ ในด้านเนื้อหาสาระ คือ Flipped Classroom หรือ การจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับทาง

เกิดจากแนวคิดที่ว่าการให้เวลาที่มีคุณค่าแก่นักเรียน ใช้เวลาเพื่อแปลงเนื้อหาการเรียนรู้เป็นกิจกรรมใดๆ เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาให้กับผู้เรียน โดยผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงเข้ากับชีวิตจริง เหตุการณ์จริง และเกิดการเรียนรู้ได้จริง โดยมีครูคอยให้การช่วยเหลือ แนะนำในการแสดงหาความรู้ หรือเรียนรู้ จากแนวคิดดังกล่าวจึงนำมาสู่การกลับทางการเรียนรู้ ซึ่งขั้นตอนของห้องเรียนกลับทาง สามารถแบ่งได้เป็น 2 ช่วง คือ นอกชั้นเรียน และในชั้นเรียน กล่าวคือ ช่วงเวลานอกชั้นเรียนเป็นช่วงที่ครูจะให้นักเรียนเรียนรู้เนื้อหาจากวีดีทัศน์ที่กำหนดไว้ให้ โดยการดูวีดีทัศน์ และครูต้องสร้างทักษะการดูวีดีทัศน์ที่ถูกวิธีแก่ผู้เรียนด้วย ในชั้นเรียน ครูจะตรวจสอบนักเรียนว่าได้ดูวีดีทัศน์หรือไม่ โดยการมอบหมายให้นักเรียนตั้งคำถาม คำตอบจากวีดีโอที่ดูก่อนเข้าชั้นเรียน นอกจากนี้การตั้งคำถาม คำตอบ ยังเป็นการตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนได้อีกด้วย และนอกจากนั้นจะเป็นกิจกรรมที่เหมาะสมกับเนื้อหาในชั้นเรียน ตลอดจนการประเมินผลการเรียนรู้

นอกจากองค์ความรู้ด้านเนื้อหาสาระของโครงการ ของการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับทางที่ได้อธิบายไว้ในข้างต้นแล้ว คณะผู้จัดฯ ได้จับคำสำคัญ (Keywords) ที่วิทยากรทุกท่านได้พูดถึงเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับทาง ซึ่งน่าจะเป็นคำสำคัญ หรือตัวเปิดทางที่จะทำให้การจัดการเรียนการสอนเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ โดยคำสำคัญเหล่านี้ได้แก่

1. VDO Content ในการอบรมครั้งนี้ จะหมายถึงวีดีทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของการเรียนแต่ละครั้ง ที่ครูจะต้องจัดทำขึ้นเองทั้งหมด หรือจัดทำร่วมกับผู้อื่น หรือนำของท่านอื่นมาใช้จัดการเรียนการสอน ซึ่งวีดีทัศน์เนื้อหาของการเรียนมีไว้เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษานอกห้องเรียน ซึ่งผู้เรียนจะต้องดู ศึกษามาก่อน โดยผ่านการสอนการดูวีดีทัศน์อย่างถูกต้องจากครู
2. Activity in Classroom เมื่อวีดีทัศน์ใช้นอกห้องเรียนแล้ว กิจกรรมในห้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาต้องเกิดขึ้นในชั้นเรียนเช่นกัน โดยกิจกรรมในชั้นเรียนแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลักๆ ได้แก่ กิจกรรมการทบทวนเนื้อหาในวีดีทัศน์ ซึ่งใช้เวลาสั้นๆ ในส่วนนี้มีวัตถุสำคัญ 3 ประการ คือ ประการแรก เพื่อตรวจสอบว่านักเรียนได้ดูวีดีทัศน์มาจริงหรือไม่ ผ่านกิจกรรมการตั้งคำถามและคำตอบจากวีดีทัศน์ วัตถุประสงค์ประการที่สอง คือ เพื่อเป็นการตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียน ซึ่งหากมีความเข้าใจผิดในเนื้อหาครูจักได้แก้ไขความผิดนั้นได้ทัน และวัตถุประสงค์ข้อสุดท้าย คือ ในกรณีที่มีผู้เรียนเข้าใจผิดใจในเนื้อหาของวีดีทัศน์มากนั่น อาจเกิดจากมีข้อบกพร่องของวีดีทัศน์ที่บันทึกไว้ ครูจะได้นำวีดีทัศน์มาปรับแก้และนำกลับไปใช้ไหมได้
กิจกรรมในห้องเรียนส่วนที่สอง คือ กิจกรรมต่างๆ ที่ได้เตรียมไว้เพื่อใช้ในการสอนแต่ละครั้ง ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะมีความเหมาะสมกับเนื้อหา และเหมาะกับกลุ่มผู้เรียน ซึ่งกิจกรรมแต่ละครั้ง ไม่จำเป็นต้องเหมือนกันทุกๆ ครั้ง โดยแต่ละครั้ง จะใช้ ICT หรือไม่ใช้ในการดำเนินกิจกรรมก็ได้ ประเด็นสำคัญของกิจกรรม คือ ครูจะมีบทบาทเป็นผู้ให้คำแนะนำ สร้างปฏิสัมพันธ์กับนักเรียน นอกจากนี้กิจกรรมในห้องเรียนยังจะช่วยดึงผู้เรียนเข้ามาสู่ห้องเรียนหรือดึงนักเรียนสู่บทเรียน อีกด้วย เมื่อผู้เรียนเข้าสู่ห้องเรียนแล้ว การสอดแทรกเนื้อหาของการเรียนเข้าไปอย่างแนบเนียบจะทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อีกด้วย
3. Motivation การกระตุ้นการเรียนรู้ ปัจจุบันผู้เรียนสามารถเรียนรู้หรือหาความรู้ได้จากทุกที่ ทุกเวลา การกระตุ้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ หรือเสาะแสวงหาความรู้ จึงมีบทบาทสำคัญ ครูต้องคอยกระตุ้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ สื่อสารกับผู้เรียน โดยการกระตุ้นการเรียนรู้ สามารถดำเนินการได้ทั้งในและนอกชั้นเรียน เช่น กระตุ้นให้ผู้เรียนดูวีดีทัศน์ ให้ตั้งคำถาม ให้ตอบคำถาม และการกระตุ้นในกิจกรรมชั้นเรียน เพื่อช่วงชิงรางวัล คะแนน จากการถูกกระตุ้นให้ตอบคำถาม โดยเครื่องมือ หรือช่องทางหลักๆ ที่ใช้ก็คือ Facebook ซึ่งสามารถดำเนินงานได้ง่าย โดยการสร้างกลุ่มรายวิชา และกระตุ้นการเรียนรู้ไปเรื่อยๆ รวมทั้งยังสามารถแจ้งคะแนน เฉลยการบ้าน ได้อีกด้วย

ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน
2558

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s