Explicit Knowledge

แสวงหาความรู้ แชร์ประสบการณ์การสอน

ในกิจกรรมค่ายพัฒนาอาจารย์มืออาชีพได้ถามถึงลักษณะความแตกต่างของอาชีพอาจารย์และอาจารย์มืออาชีพ ซึ่งในที่นี้จะขอสรุปลักษณะของอาจารย์มืออาชีพก่อน

TQF3

องค์ความรู้ที่ได้จากการดำเนินโครงการ ในด้านเนื้อหาสาระของโครงการ คือ แนวทางการจัดทำ มคอ. 3 อย่างถูกต้องและเป็นรูปธรรม กล่าวคือ การแปลงคำอธิบายรายวิชาที่อยู่ในรูปแบบนามธรรมสู่จุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรม (รูปธรรม) ของรายวิชา

News

Games Based Learning Techniques

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการจัดการเรียนรู้ผ่านเกมส์
(Games Based Learning Techniques)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การออกแบบการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก ด้วยกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน และการใช้ทีมเป็นฐาน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การออกแบบการจัดการเรียนการสอนเชิงรุกด้วยกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน และการใช้ทีมเป็นฐาน

Articles