Explicit Knowledge

แสวงหาความรู้ แชร์ประสบการณ์การสอน

ในกิจกรรมค่ายพัฒนาอาจารย์มืออาชีพได้ถามถึงลักษณะความแตกต่างของอาชีพอาจารย์และอาจารย์มืออาชีพ ซึ่งในที่นี้จะขอสรุปลักษณะของอาจารย์มืออาชีพก่อน

TQF3

องค์ความรู้ที่ได้จากการดำเนินโครงการ ในด้านเนื้อหาสาระของโครงการ คือ แนวทางการจัดทำ มคอ. 3 อย่างถูกต้องและเป็นรูปธรรม กล่าวคือ การแปลงคำอธิบายรายวิชาที่อยู่ในรูปแบบนามธรรมสู่จุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรม (รูปธรรม) ของรายวิชา

News