teaching experience

Active Learning — Involvement

เพราะ “การเรียนรู้” ต้องเกิดขึ้นด้วยตัวผู้เรียนเอง ไม่ใช่เพียงแค่การรับฟังความรู้จากอาจารย์

Explicit Knowledge

แสวงหาความรู้ แชร์ประสบการณ์การสอน

ในกิจกรรมค่ายพัฒนาอาจารย์มืออาชีพได้ถามถึงลักษณะความแตกต่างของอาชีพอาจารย์และอาจารย์มืออาชีพ ซึ่งในที่นี้จะขอสรุปลักษณะของอาจารย์มืออาชีพก่อน

TQF3

องค์ความรู้ที่ได้จากการดำเนินโครงการ ในด้านเนื้อหาสาระของโครงการ คือ แนวทางการจัดทำ มคอ. 3 อย่างถูกต้องและเป็นรูปธรรม กล่าวคือ การแปลงคำอธิบายรายวิชาที่อยู่ในรูปแบบนามธรรมสู่จุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรม (รูปธรรม) ของรายวิชา

News

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การออกแบบการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก ด้วยกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน และการใช้ทีมเป็นฐาน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การออกแบบการจัดการเรียนการสอนเชิงรุกด้วยกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน และการใช้ทีมเป็นฐาน

Articles